De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Home Corporate 1440x300

DUFAS Code Vermogensbeheerders

 

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheertak van BNP Paribas Groep. BNP Paribas Asset Management – met in Nederland de vennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (“BNPP AM Nederland”) – werkt zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers. Voor particuliere beleggers vindt dit plaats via de distributie en het beheer van beleggingsfondsen, voor institutionele beleggers via het beheer van beleggingsmandaten, fiduciair management of het beheer van beleggingsfondsen.

 

BNPP AM Nederland is actief lid van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association), de Nederlandse belangenvereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat tien basisprincipes. Door op het logo hiernaast te klikken, kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders lezen.

Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. BNPP AM Nederland onderschrijft deze principes en legt jaarlijks verantwoording af hoe zij deze principes heeft toegepast.

Aangezien BNPP AM Nederland een integraal onderdeel is van de internationale vermogensbeheeractiviteiten van BNP Paribas Groep, zijn veel processen op een internationale leest geschoeid. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de gebruiken en voorschriften zoals deze gelden in Nederland, inclusief richtlijnen volgend uit de DUFAS Code Vermogensbeheerders.

Hieronder vindt u de tien principes en de terugkoppeling van BNPP AM Nederland over 2019.

 

1-            Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten

 

Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop wij de toevertrouwde vermogens (beleggingsfondsen en beleggingsmandaten) beheren.

Bij beleggingsfondsen hebben wij in verschillende documentatievormen uiteengezet waar het fonds in belegt, en wat de belangrijkste karakteristieken zijn van het fonds. Deze informatie wordt uiteraard weergegeven in het Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, maar ook in zogenaamde “factsheets”, die maandelijks worden geactualiseerd en waarin de meest actuele informatie en statistieken zijn opgenomen en periodiek verslag wordt uitgebracht door de vermogensbeheerder. Hierdoor weten particuliere beleggers wat zij kunnen verwachten en worden zij adequaat geïnformeerd over de huidige samenstelling van het fonds.

Er is een onafhankelijke Bewaarder naast de Beheerder van het vermogen. Deze staat er borg voor dat het beleid van de Beheerder altijd aan een onafhankelijke kritische blik wordt onderworpen. Zo wordt binnen het wettelijke kader gewaakt over het belang van de klant.

Bij het afsluiten van beleggingsmandaten nemen wij de doelstellingen van de (institutionele) klant als uitgangspunt bij de te leveren dienst. Afspraken worden contractueel vastgelegd, waarbij de overeengekomen beleggingsrestricties zorgvuldig worden bewaakt door verschillende disciplines in de organisatie.

 

2-            Vermogensbeheerders kennen hun klanten

 

Kennis van de klant is van groot belang om goed vermogensbeheer te kunnen verrichten.

Een belangrijke karakteristiek van ieder beleggingsfonds is dat dit een collectief karakter heeft: dit maakt het, voor “execution only”-klanten die zonder tussenkomst van een adviseur beleggen, eens te meer noodzakelijk om helder te communiceren waar het fonds voor staat en welke risicorendement-karakteristieken kunnen worden verwacht.

Voor institutioneel vermogensbeheer worden in contact met klanten regelmatig de uitgangspunten en doelstellingen van de beleggingsportefeuille getoetst om bij te sturen waar dit passend is.

Het principe om de kennis van de klant goed te verankeren in de organisatie komt in meer formele zin neer op het uitvoeren van een “know your customer”-procedure. Zo kan er bijvoorbeeld pas een aanvang gemaakt worden met het vermogensbeheer van nieuwe klanten wanneer de gehele “know your customer”-procedure is afgerond. Deze procedure wordt periodiek herzien naar aanleiding van recente ontwikkelingen en wijzigingen van de geldende regelgeving.  BNP Paribas Groep volgt een uniforme “know your customer”-procedure met als doel een optimalisatie van de benadering en kennis van de klant. Voor bestaande klanten wordt de procedure – afhankelijk van het risicoprofiel van de klant – elk jaar dan wel minimaal eens in de drie jaar doorlopen.

Bij vermogensbeheer kunnen aanzienlijke vermogens gemoeid zijn, hetgeen extra inspanningen vergt op het gebied van het voorkomen van misbruik, witwassen en fraude. Klantkennis is ook vanuit dit perspectief essentieel.

 

3-            Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken

 

Eerlijk zaken doen komt onder meer tot uiting in een “code of conduct” binnen onze organisatie. Hierin zijn onder meer richtlijnen opgenomen met betrekking tot Compliance, Bescherming van klantbelangen, Ethiek en Marktintegriteit. Deze “code of conduct” wordt met regelmaat onder de aandacht gebracht van medewerkers, discussie over de interpretatie van vraagstukken vindt plaats in overleg met Compliance.

Voor nieuwe medewerkers is een “pre-employment screening” ingesteld die deel uitmaakt van de aannameprocedure.

 

4-            Vermogensbeheerders handelen integer

 

BNPP AM Nederland handelt conform de “Principles of Fund Governance” met als doel waarborgen te scheppen voor een integere uitoefening van het fondsbedrijf en voor een zorgvuldige dienstverlening. Nederlandse portefeuillebeheerders en overige relevante personeelsleden van BNPP AM Nederland hebben een bankierseed afgelegd waarin zij bevestigen dat zij hun functie met integriteit en zorgvuldigheid zullen uitoefenen, waarbij de belangen van de klant centraal staan.

 

5-            Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen

 

Uitgangspunt bij BNPP AM Nederland is een situatie waarbij de belangen van klant en vermogensbeheerder in elkaars verlengde liggen. BNPP AM Nederland realiseert zich dat dit niet altijd mogelijk zal zijn en heeft passende maatregelen getroffen om deze risico’s te beheersen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij belangentegenstellingen aan de orde kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het bepalen van de kosten voor het vermogensbeheer voor beleggingsfondsen. Aanpassingen zijn slechts mogelijk na een akkoord van een autonome Raad van Commissarissen, een heldere communicatie hierover naar klanten en het in acht nemen van een wachtperiode van één maand voorafgaand aan een wijziging die tot een lastenverzwaring voor de klanten leidt.

BNPP AM Nederland streeft naar een eerlijke en redelijke afweging van het klantbelang. Binnen onze organisatie is hierin een belangrijke rol weggelegd voor de afdeling Compliance.

 

6-            Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig

 

In lijn met regelgeving hanteert BNPP AM Nederland het onderscheid tussen professionele en niet-professionele beleggers. Het aanbod van beleggingsoplossingen en de communicatie hierover is op dit onderscheid afgestemd.

Binnen BNPP AM Nederland wordt veel aandacht besteed aan de permanente educatie van haar medewerkers. Dit vindt plaats in zowel interne als externe opleidingen.

 

7-            Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk

 

BNPP AM Nederland stelt zich ten doel om voor haar belanghebbenden transparant te zijn. Klanten moeten te allen tijde toegang hebben tot hun gegevens en zicht hebben op alle voor hen relevante informatie.

Onze beleggingsfondsen zijn verkrijgbaar bij alle grote distributeurs/banken in Nederland. Naast de kosten van het beleggingsfonds, worden er ook kosten in rekening gebracht door de bank die de fondsen voor u aankoopt of adviseert.

 

8-            Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid

 

Het beloningsbeleid van BNPP AM Nederland maakt deel uit van de bredere organisatie van BNP Paribas wereldwijd. Het heeft tot doel zeker te stellen dat alle medewerkers een beloning kennen die verantwoord en in compliance is met relevante regelgeving op een transparante en consistente wijze. Het proces is zodanig ingericht dat aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van belangentegenstellingen, het beschermen van klantbelangen en het voorkomen van het nemen van excessief risico.

Informatie over het beloningsbeleid wordt gepubliceerd op de website en in de jaarverslagen van BNPP AM Nederland.

 

9-            Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten

 

BNPP AM Nederland is helder over de kostenstructuur van haar dienstverlening, onder meer middels informatie in prospectus, “factsheet” en op de website.

 

10-          Vermogensbeheerders houden zich aan de DUFAS-gedragscodes

 

BNPP AM Nederland heeft mede bijgedragen aan de DUFAS Code Vermogensbeheerders en aan de DUFAS Principes Fiduciair Beheer. Wij onderschrijven de daarin opgenomen principes.