De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Reponsibility footprint 1440x300

CO2-voetafdruk van onze fondsen

 

Als ondertekenaar van de Montreal Pledge1 maakt BNP Paribas Asset Management werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van haar fondsen en maakt zo duidelijk hoeveel broeikasgassen, waaronder kooldioxide (CO2), de bedrijven waarin een fonds belegt uitstoten.

Na de aankondiging in november 2015 (vóór de COP21 klimaatconferentie) dat van 26 fondsen de CO2-voetafdruk kon worden gepubliceerd, bevestigde BNP Paribas Asset Management in 2016 haar commitment door 70 fondsen aan deze lijst toe te voegen. Een aantal van deze fondsen is in Luxemburg geregistreerd, andere alleen in Frankrijk, België of Nederland.

Deze transparantie draagt bij aan de bewustwording van de klimaatimpact van beleggingen. Naast de financiële rapportage van het beleggingsfonds vindt u op deze pagina informatie over de CO2-voetafdruk, uitgedrukt in CO2-equivalent (CO2e). Deze maatstaf reflecteert het potentieel van alle broeikasgassen om klimaatopwarming te veroorzaken.

Voor een beter begrip wordt de CO2e-voetafdruk van het fonds vergeleken met alledaagse fenomenen.

Berekening volgens de internationale standaard

Het internationale greenhouse gas (GHG) protocol2 legt de normen vast voor de meting, het beheer en de rapportage van de uitstoot van broeikasgassen. De emissies worden opgesplitst in drie categorieën met een verschillende draagwijdte (‘scope’) naargelang de activiteiten van het bedrijf.

> SCOPE 1 Directe uitstoot van de installaties van het bedrijf.

> SCOPE 2 Indirecte uitstoot verbonden met het energieverbruik van het bedrijf.

> SCOPE 3 Andere indirecte emissies waaronder bv. die uitstoot die verbonden is aan het gebruik van de producten van het bedrijf.

Om de CO2e-voetafdruk van een fonds te berekenen worden de CO2e-emissies van de bedrijven opgeteld en gecorrigeerd voor de marktkapitalisatie en het gewicht van de bedrijven in portefeuille. De hieruit voortvloeiende indicator laat de gegenereerde uitstoot per euro die het fonds belegt zien.

Momenteel is er geen betrouwbare standaard voor de meting van de uitstoot in Scope 3 en de vermeden uitstoot3. Dat betekent dat de berekening van de CO2e-voetafdruk zich nu richt op de uitstoot in Scope 1 en 2.

  • 1. In mei 2015 was BNP Paribas Asset Management de eerste internationale vermogensbeheerder die de Montreal Pledge ondertekende. Dit initiatief onder leiding van de Verenigde Naties moedigt beleggers aan om meer aandacht aan het risico, de gevolgen en de kansen van klimaatverandering te geven. Sinds BNP Paribas Asset Management de verbintenis ondertekende, maakt ze werk van de publicatie van haar CO2-voetafdruk en neemt ze het CO2-risico geleidelijk in beleggingsbeslissingen mee.
  • 2. Het protocol van het World Resources Institute (WRI) wordt gezien als de internationale standaard voor de meting, het beheer en de rapportage van de uitstoot van broeikasgassen en wordt door honderden bedrijven en organisaties over de hele wereld gebruikt. Meer op www.ghgprotocol.org
  • 3. De uitstoot die een bedrijf vermijdt door producten te verkopen waarmee eindgebruikers hun broeikasgasuitstoot kunnen beperken.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor genoemde producten is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Asset Management*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.