BNP AM

De duurzame belegger voor een wereld in verandering

AAA

De hoogst mogelijke rating die een kredietbeoordelaar aan de obligaties van een emittent kan geven. Een emittent met een AAA-rating wordt gezien als uitzonderlijk kredietwaardig en kan zijn financiële verplichtingen gemakkelijk nakomen

Active share

De active share wordt weergegeven in een percentage en geeft  een indicatie van de mate waarin een beleggingsfonds afwijkt van zijn benchmark per genoemde datum.

Alpha

Alpha is een maatstaf van de toegevoegde waarde die door een actieve portefeuillebeheerder wordt gegenereerd vergeleken met een passieve blootstelling aan een benchmark. Een positieve alpha wijst op een hoger rendement dan de benchmark, een negatieve alpha op een lager rendement dan de benchmark. Een eenvoudige manier om de alpha te berekenen is om de excess return van een fonds te vergelijken met het rendement van de benchmark. Het verschil is de alpha van het fonds. Dit is gebaseerd op het rendement van de benchmark aangepast met de bèta van de portefeuille (zie definitie van bèta voor meer informatie) Zo betekent een alpha van 0,50 dat het rendement van de portefeuille 0,50% hoger was dan het marktrendement (rendement van de benchmark aangepast met de bèta van de portefeuille).

Alternatieve belegging

Beleggingen buiten de traditionele vermogenscategorieën aandelen, obligaties en cash, zoals vastgoed, grondstoffen, opties en andere financiële derivaten. Vaak gebruikt door hedgefondsen.

Arbitrage

Arbitrage verwijst doorgaans naar een financiële strategie waarmee van een discrepantie in de markt wordt geprofiteerd. Arbitragekansen doen zich voor bij kortstondige prijsinefficiënties. Een typische arbitrage is bijvoorbeeld een gelijktijdige aankoop en verkoop van gelijkaardige financiële instrumenten in verschillende markten om van een abnormaal prijsverschil te profiteren.

Asset Backed Security (ABS)

Asset Backed Securities (ABS) zijn door specifieke activa gedekte financiële effecten.
Typische onderpanden voor ABS zijn onder meer autoleningen, tegoeden van kredietkaarten, hypotheekleningen of studieleningen. Het verschil tussen ABS en traditioneel gesecuritiseerd schuldpapier is dat het door Special Purpose Vehicles wordt uitgegeven. Daardoor worden de onderlinge activa afgescheiden van de oorspronkelijke instelling die de leningen uitgeeft.

Aandelen

Een aandeel of enig ander effect dat een eigendomsrecht vertegenwoordigt

Aandelenrisico

Aandelenrisico is “het financiële risico dat gepaard gaat met het bezit van aandelen in een bepaalde belegging.” Aandelenrisico verwijst vaak naar aandelen in ondernemingen door de aankoop van aandelen, en verwijst over het algemeen niet naar het risico van betalingen voor vastgoed of de opbouw van vermogen in eigendommen.

Achtergestelde obligatie

Een achtergestelde obligatie is een obligatie waarvan de terugbetaling achtergesteld is ten opzichte van andere instrumenten (leningen, senior obligaties, deposito’s) die voorrang krijgen nadat de emittent failliet is gegaan. Daar staat tegenover dat achtergestelde obligaties een hogere rente bieden.