De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

C

C-VaR

Conditional Value at Risk (C-Var) is een risicomaatstaf van het potentiële verlies dat een portefeuille kan lijden als de VaR wordt overschreden. De maatstaf is verbonden aan een vertrouwensniveau (x%) en een tijdshorizon (aantal dagen) en wordt berekend als een gewogen gemiddelde tussen de Value at Risk (VaR) en verliezen boven die Value at Risk. Zo betekent een C-VaR (95%, 5 dagen) van 1 miljoen EUR dat de portefeuille in 5% van de gevallen gemiddeld 1 miljoen EUR kan verliezen over een periode van 5 dagen.
Andere termen voor C-VaR zijn ‘verwacht tekort’ of ‘tail VaR’.

Call option

Een calloptie is een financieel contract tussen twee partijen waarbij de koper van de optie een som (premie) betaald waardoor hij het recht krijgt, maar niet verplicht is, om een overeengekomen hoeveelheid van een specifieke grondstof of een specifiek financieel instrument (het onderliggend actief) te kopen van de verkoper op of tot een bepaald tijdstip (de vervaldag) tegen een gegeven prijs (de uitoefenprijs). De verkoper van de optie is verplicht om de grondstof of het financieel instrument te verkopen als de koper dat wenst.

call-option_glossary

Cap

Een rentecap is een afgeleid contract waarbij de koper een provisie (premie) betaald om betalingen te ontvangen op het einde van elke overeengekomen periode als de rente die als referentie wordt gebruikt boven een vooraf afgesproken niveau stijgt (uitoefenprijs). Zo is een driejarige cap strike van 1% op de 6-maands EURIBOR een overeenkomst die de koper gedurende de volgende drie jaar recht geeft op een zesmaandelijkse betaling als de 6-maands EURIBOR-rente hoger is dan 1%.

Carry

De carry van een obligatie is het rendement dat de houder behaalt voor het bezit ervan. Zo is de driemaandelijkse carry van een obligatie gelijk aan de winst of het verlies voor een belegger als hij de obligatie gedurende drie maanden aanhoudt. De carry wordt doorgaans uitgedrukt in basispunten.

Cash and carry

Een cash & carry-transactie is een vorm van arbitrage. In die transactie koopt een belegger een actief en verkoopt hij tegelijk een futurescontract op hetzelfde actief voor een overeengekomen toekomstige vervaldag. Rekening houdend met de kosten verbonden met de aankoop en het aanhouden van het actief tot de vervaldag van de future (lenen van het actief, opslaan van een grondstof etc.) gaat de belegger tot bovenstaande arbitrage over als de toekomstige prijs van het actief, afgeleid van de spotprijs en de eraan verbonden kosten, lager is dan de toekomstige prijs van het actief.

Cheapest to deliver

De term Cheapest to Deliver (CTD) wordt gebruikt in de futuresmarkt voor het goedkoopste onderliggende product dat leverbaar is op de vervaldag van het futurescontract. In de meeste futurescontracten hebben verkopers (beleggers die short zijn op de future) het recht om diverse types van onderliggende producten af te leveren en zullen ze dus altijd proberen om het goedkoopste leverbare product af te leveren.
De prijs van een derivatencontract houdt in dat geval rekening met de CTD-prijs van het onderliggende product.

Collar

Een collar is een combinatie van de aankoop (of verkoop) van een cap en de verkoop (of aankoop) van een floor. Dit beschermt de kredietnemer (of kredietgever) tegen een stijging (of daling) van de rente.
Een koper van krediet met een zwevende rente koopt bijvoorbeeld een cap en verkoopt een floor (tegen een lagere uitoefenprijs). Dankzij de winst op de verkoop van de floor zullen de kosten van de collar in dat geval lager zijn dan de kosten van een cap. Als de transactieprijs van de cap en de floor gelijk is, spreekt men van een zero cost collar. Maar in ruil voor die lagere prijs zal de winst van de kredietnemer beperkt zijn in geval van een dalende rente.

Collateralised Debt Obligatie (CDO)

Een Collateralised Debt-obligatie is een type van door obligaties, leningen of andere schulden gedekt ABS. Het rendement op deze producten wordt in tranches uitbetaald (zie definitie van tranche voor meer details) en wordt vervolgens toegesneden op het risico-rendementsprofiel van verschillende beleggers. In het begin van de jaren ’90 werden CDO’s vooral door financiële instellingen gecreëerd om schuld van hun balansen te halen.

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Een Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) is een handelsstrategie of techniek voor de samenstelling van portefeuilles waarmee een belegger kan profiteren van het stijgingspotentieel van een risicovol actief terwijl hij tegelijk kan profiteren van een bescherming (of een kapitaalgarantie) tegen dalingsrisico’s.

constant-proportion-portfolio-insurance_glossary

Consumentenprijsindex (CPI)

De consumentenprijsindex (CPI) meet de prijs van een mandje van producten die representatief zijn voor de reële consumptie. De schommeling van de CPI is een maatstaf voor inflatie.

Contango

Een contango verwijst naar een marktomstandigheid waarin de toekomstige prijs van een contract hoger is dan de spotprijs. Anders gezegd, een contango is een situatie waarin de verhandelbare prijscurve van een instrument normaal is omdat de prijs op de korte termijn hoger is dan de toekomstige prijs. Het tegengestelde van contango is backwardation.

Contractuele betalingscascade

Een contractuele betalingscascade is een samenstelling van regels voor de volgorde van de aflossingen van een actief. Volgens deze regels ontvangen achtergestelde beleggers pas terugbetalingen van de hoofdsom nadat de senior beleggers volledig zijn terugbetaald.

Conversiepremie

Bedrag waarmee de prijs van een converteerbare obligatie de actuele marktwaarde van de gewone aandelen waarin ze kan worden geconverteerd, overstijgt.

Converteerbare obligatie

Een converteerbare obligatie is een obligatie die aan zijn houder het recht geeft om de obligatie om te zetten in aandelen van dezelfde emittent op basis van een ruilverhouding. Converteerbare obligaties vertonen kenmerken van aandelen en obligaties en worden daarom ingedeeld bij hybride instrumenten.

Convexiteit

De convexiteit is een maatstaf voor de wijzigende duration als de rente wijzigt. Doorgaans hebben obligaties een positieve convexiteit.

Coupon

Een certificaat dat is vastgehecht aan een effect aan toonder (aandeel of obligatie) en de houder het recht geeft op de betaling van dividenden of interesten. Een obligatie zal één coupon hebben voor elke rentebetaling.

Covered Bond

Een covered bond is een obligatie die de houder ervan een claim geeft op door de emittent te ontvangen tegoeden op vorderingen die hij op andere derden heeft. Bij een wanbetaling door de emittent van de covered bond worden die tegoeden gebruikt om de covered bond terug te betalen. Dit type van obligatie is per definitie veiliger dan een senior obligatie zonder waarborg.

Credit default swap (CDS)

Een credit default swap is een overeenkomst tussen twee tegenpartijen (de koper en de verkoper van de kredietbescherming) waarbij het kredietrisico van een schuldemittent (een bedrijf of een land) wordt overgedragen. Tegen regelmatige betaling van een premie zal de koper van de bescherming een vergoeding ontvangen in geval van wanbetaling door de emittent.
In de praktijk komt een CDS neer op een verzekeringscontract tegen wanbetaling van een emittent van schuldpapier. De CDS treedt in werking bij een kredietgebeurtenis waardoor de verkoper van de bescherming verplicht is om de koper te vergoeden voor het door de emittent niet ingeloste bedrag.

credit-default-swap_glossary