De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

R

R²

De R-kwadraat is dat gedeelte in het rendement van een fonds dat verklaard kan worden door bewegingen in zijn benchmarkindex. Een R-kwadraat van 1 indiceert dat alle bewegingen in de index gevolgd worden door bewegingen in het rendement van het fonds. Als een fonds alleen in indexaandelen belegt, zal het meestal een R-kwadraat dicht bij 1 kennen. Als een R-kwadraat omgekeerd laag is, betekent dit dat slechts een klein gedeelte van het rendement van een fonds wordt verklaard door de index. R-kwadraat wordt ook wel gebruikt in combinatie met beta. Een hoge R-kwadraat geeft aan dat de Beta betrouwbaar is. Een minder hoge R-kwadraat impliceert een insignificante beta.

Rating

Een evaluatie van de relatieve veiligheid van een obligatie van een onderneming of overheid vanuit beleggingsoogpunt. In essentie bekijkt het de capaciteit van de emittent om de hoofdsom terug te betalen en rentebetalingen te doen.

Ratingagentschappen

Ratingagentschappen of kredietbeoordelaars zijn entiteiten die de kredietkwaliteit van emittenten en effecten beoordelen en op basis van hun bevindingen ratings toekennen. De drie grootste ratingagentschappen zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Kredietratings meten het wanbetalingsrisico van de debiteur. De analyses zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie.

Rentecurve

De rentecurve toont de rentestructuur voor beleggingen met verschillende looptijden. De verticale y-as toont de rentevergoeding en de horizontale x-as de resterende looptijd. De rentecurve is in normale omstandigheden oplopend (langetermijnrente hoger dan kortetermijnrente). In zeldzame gevallen zien we een omgekeerde curve die vaak beschouwd wordt als een teken van recessie. De rentecurve kan heel wat bewegingen ondergaan maar de drie belangrijkste bewegingen die wijzigingen in de rentecurve verklaren zijn: de parallelle verschuiving, een twist (of verandering van de steilheid van de rentecurve) en de butterfly (of verandering in de kromming van de rentecurve).

yield-curve_glossary

Rentegevoeligheid

Een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een obligatie voor rentewijzigingen

Repurchase Agreement

Een Repurchase Agreement (REPO) is een activaverkoop met de belofte om het actief terug te kopen op een specifieke datum tegen een specifieke prijs. Net als een gesecuritiseerde lening geeft een REPO de kredietverstrekker het wettelijk eigendomsrecht van het effect tot aan de vervaldag van de transactie. De kredietverstrekker kan dit effect dus hergebruiken voor andere REPO-verrichtingen.