De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

MiFID richtlijn

 

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) is van kracht sinds 1 november 2007. Het doel van de richtlijn is het verzekeren van transparantie van de informatie die we aan onze cliënten meedelen. Toelichting op de huidige praktijken en beleidslijnen van BNP Paribas Asset Management (BNPP AM).

 

A – Ons beleid inzake de beste uitvoering en selectie

Onze doelstelling is onze huidige praktijken uit te stippelen alsook toekomstige voornemens met betrekking tot ons beleid betreffende de beste selectie van financiële tussenpersonen (“brokers”) en de beste uitvoering die deze tussenpersonen ons verschuldigd zijn. Wij willen ook graag een samenvatting geven van de gevolgen met betrekking tot de ontvangst en de transmissie van orders en, waar nodig, ons beleid betreffende de onderhandeling van orders als wij optreden als tegenpartij op de markt.

Het huidige document is bedoeld om informatie te verstrekken over de huidige status van ons beleid. Dit is onderhevig aan wijzigingen in overleg met, en na de daarop volgende beslissingen genomen door, groepen zoals: de financiële autoriteit (Autorité des marchés financiers – AMF) in Frankrijk, andere Europese toezichthouders en de ESMA (Europese Autoriteit voor effecten en markten). Ons beleid en onze procedures kunnen ook wijzigen naar aanleiding van toekomstige ontwikkelingen als gevolg van hun tenuitvoerlegging door de verschillende EU lidstaten.

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) heeft BNPP AM de kans geboden om onze uitvoering van beleggingsbeslissingen en uitvoeringsprocedure te verduidelijken aangezien deze van toepassing is op het beheer van mandaten en onze beleggingsfondsen, door het definiëren van en in werking stellen van een uitvoeringsbeleid inzake de selectie van tussenpersonen, ondernomen procedures en rapporteringssystemen.

Dit beleid omvat:

  • De beginselen inzake de uitvoering van orders door tussenpersonen;
  • De beginselen inzake uitvoering van orders volgens: type order, prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van de uitvoering, omvang van het order en andere criteria die relevant zijn voor de uitvoering van het order.

BNPP AM beschouwt beste uitvoering als een voortdurend proces en heeft een permanent controleorgaan opgericht via het Global Counterparty Committee om BNPP AM in staat te stellen het best mogelijke resultaat te verkrijgen voor haar cliënten.

BNPP AM, als vermogensbeheerder, dient de efficiëntie van haar beleid na te gaan, aan te passen en indien nodig aan te vullen. Volgens de richtlijn dienen wij onze cliënten op de hoogte te brengen van het MiFID-beleid.

B. Reikwijdte en classificatie van onze cliënten

Als vermogensbeheerder verstrekt BNPP AM portefeuillebeheerdiensten ten behoeve van derden. In die hoedanigheid geeft BNPP AM ook orders door in financiële instrumenten als verlengde van de beleggingsprocedures die zij heeft ontwikkeld om financieel beheer van de mandaten en beleggingsfondsen waarvoor zij verantwoordelijk zijn te kunnen uitvoeren.

BNPP AM geeft orders door in financiële instrumenten zowel rechtstreeks als via BNP Paribas Dealing Services. De belangrijkste financiële instrumenten die hierbij betrokken kunnen worden zijn aandelen, obligaties, beursgenoteerde derivaten en OTC-derivaten.

De verplichtingen van dit beleid betreffende selectie en uitvoering zijn wij verschuldigd aan al onze cliënten, die in principe beschouwd worden als “professionele cliënten” in de betekenis van MiFID.

Dit beleid streeft ernaar de meest geschikte middelen te definiëren om de beste uitvoering voor elke categorie financiële instrumenten te verzekeren in overeenstemming met ons vastgestelde beleggingsbeleid en plaatsen van uitvoering.

C – BNPP AM selecteert haar tussenpersonen en controleert hun uitvoeringsbeleid in het belang van haar cliënten

BNPP AM heeft reeds een formele methodologie voor de selectie van tussenpersonen sinds 1998; het is gebaseerd op hun bekwaamheid om diensten aan te bieden in overeenstemming met het betrokken verhandelde instrument: het beste advies, de beste uitvoeringsprijs, de beste uitvoeringskwaliteit en zelfs, indien van toepassing, een gepast technologisch platform enz.

Er vindt minstens één keer per jaar een formele herziening van de selectieprocedure plaats. BNPP AM controleert de kwaliteit van haar tussenpersonen echter op voortdurende basis en problemen kunnen worden geëscaleerd naar het Global Counterparty Committee dat elk kwartaal vergadert.

BNPP AM heeft een combinatie van verscheidene onderhandelingsfuncties opgesteld. Dit geeft haar de kans om te kiezen uit de geselecteerde tussenpersonen, afhankelijk van het betrokken financiële instrument en fonds. Wij zoeken naar de tussenpersoon die uitvoering verstrekt in lijn met het beleid betreffende beste uitvoering van BNPP AM wat drie belangrijke punten betreft: financieel instrument, beheerbeleid toegepast op het mandaat of het fonds en het type order.

BNPP AM en haar partners hebben, voor hun cliënten, verscheidene beheerbeleidslijnen opgesteld specifiek voor elk beheerteam in overeenstemming met de aard van de beleggingsprocedure.

Elk beheerteam combineert een beleggingsprocedure met een procedure voor orderplaatsing die in het bijzonder criteria selecteert en prioriteiten vastlegt en, indien nodig, locaties voor uitvoering voor de gebruikte financiële instrumenten.

Indien nodig zijn bijkomende regelingen van toepassing op kapitaalverrichtingen, vooral beursintroducties, particuliere plaatsingen en openbare aanbiedingen op de secundaire markt.

D – BNPP AM en haar partners handelen of kunnen handelen als tegenpartij in bepaalde financiële instrumenten

In overeenstemming met de marktpraktijken en teneinde in overeenstemming te zijn met de managementprocedures waaraan zij zich wenst te houden, kan BNPP AM ofwel rechtstreeks ofwel via BNP Paribas Dealing Services, rechtstreeks toegang tot de markt verkrijgen in bepaalde rechtsgebieden, voornamelijk voor vastrentende instrumenten en OTC-instrumenten of cash platforms.

In de praktijk betekent dit dat voor dergelijke transacties, zeker vastrentende instrumenten of OTC-producten, BNPP AM en/of BNP Paribas Dealing Services kan handelen als de rechtstreekse tegenpartij van de marktmaker. BNPP AM verbindt zich ertoe, in de betekenis van de Europese richtlijn, om “alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen”.

Indien mogelijk en normaal gesproken zal BNPP AM de voorkeur geven aan de organisatie van een aanbesteding in instrumenten die bilateraal verhandeld worden ter voorbereiding van de onderhandeling van een transactie.

E. Verbintenissen, controles en compliance

BNPP AM verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen die de beste uitvoering voor haar cliënten mogelijk maken ofwel door de selectie van haar tussenpersonen of door te handelen as tegenpartij in de betrokken markten. BNPP AM deelt graag met haar cliënten de informatie van alle uitvoeringsprocedures van de voor hen uitgevoerde orders en toont hen hoe deze procedures met ons uitvoeringbeleid verbonden zijn.

Als BNPP AM specifieke instructies ontvangt van de cliënt met betrekking tot de uitvoering van orders en haar mandaat of specifiek beleggingsfonds, dan zal BNPP AM deze instructies opvolgen en is hierdoor niet onderworpen aan haar verplichtingen inzake beste uitvoering die van toepassing zijn op het type of de types financiële instrumenten die door deze specifieke instructies beïnvloed worden. Deze specifieke instructies zijn volledig verenigbaar met de contractuele bepalingen die op voorhand vastgesteld worden bij de ondertekening van het mandaat of de verbintenissen van het beleggingsfonds.

F. Het herzien van ons selectie- en uitvoeringsbeleid

Het Global Counterparty Committee functioneert als forum voor het bespreken, beslissen en opvolgen van commerciële, operationele, compliance-, wettelijke en risicokwesties met betrekking tot geschikte tegenpartijen. Dit comité staat onder leiding van het hoofd van de afdeling Counterparty Risk, of in diens afwezigheid, het hoofd van de afdeling Credit and Investment Compliance. Bovendien heeft BNPP AM een formeel systeem ingesteld voor de herziening en controle van het beleid inzake de beste uitvoering en dit beleid wordt minstens één keer per jaar herzien.

BNPP AM dient de goedkeuring van de cliënt te verkrijgen voor de toepassing van het beleid in het kader van onze samenwerking. Het huidige beleid is een integraal deel van de contractuele relatie van BNPP AM met haar cliënten. BNPP AM zal ervan uitgaan dat de cliënt stilzwijgend toestemt indien deze geen specifiek bezwaar uit binnen een maand nadat het beleid is ontvangen of deze is geattendeerd op een geüpdatete versie van het beleid.

H. Met wie contact opnemen bij BNPP AM?

Voor meer informatie, kunt u contact op nemen met uw client relationship manager.