De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

Wettelijke informatie

 

Deze website is opgesteld door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch*. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch is onderdeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (BNPP AM)**.

Deze website verwijst naar financiële instrumenten (“Financiële Instrument(en)”), goedgekeurd en gereguleerd in overeenstemming met in de jurisdictie van registratie toepasselijke regelgeving.

Deze website is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen:
1. voorstel of aanbod tot het aankopen of verkopen van Financiële Instrumenten, noch zal deze website de basis vormen voor enige (te sluiten) overeenkomst of verbintenis;
2. beleggingsadvies.

Het aan het publiek aanbieden van de Financiële Instrumenten buiten de jurisdictie van registratie is niet toegestaan, en in het bijzonder niet in de Verenigde Staten aan US persons (zoals gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933). Eventuele uitzonderingen op het vorengaande zijn opgenomen in het meest recente prospectus, aanbiedingsdocument of enig ander informatiemateriaal van de betreffende Financiële Instrumenten. Voordat beleggers intekenen voor Financiële Instrumenten in een land waar de Financiële Instrumenten zijn geregistreerd, dienen beleggers na te gaan welke juridische beperkingen er zouden kunnen gelden in verband met de intekening, de aankoop, het bezit of de verkoop van de Financiële Instrumenten.

Beleggers die overwegen om in te tekenen op Financiële Instrumenten dienen het meest recente prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (“EBi”), aanbiedingsdocument en/of ander informatiemateriaal met betrekking tot het/de Financiële Instrument(en) aandachtig te lezen, als ook de meest recente financiële rapporten van het/de desbetreffende Financiële Instrument(en) te raadplegen. Het prospectus, de EBi, het aanbiedingsdocument of andere informatie van het/de Financiële instrument(en) zijn beschikbaar via BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, of bij de entiteiten die het/de Financiële Instrument(en) aanbieden.

Op deze website opgenomen opinies zijn de opinies van BNPP AM en/of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch op het moment van raadplegen van de website c.q. als aangegeven op de website. Deze opinies kunnen te allen tijde wijzigen zonder dat daartoe een voorafgaande kennisgeving vereist is. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch is echter niet verplicht om de informatie of de opinies die op deze website zijn weergegeven, bij te werken of te wijzigen. Teneinde een onafhankelijk oordeel te vellen over de geschiktheid en gevolgen van een belegging in Financiële Instrumenten, en alvorens te investeren in Financiële Instrumenten, moeten beleggers hun eigen juridische en fiscale adviseurs raadplegen voor juridisch, boekhoudkundig en belastingadvies of voor advies omtrent domiciliekwesties. Verschillende typen investeringen, zoals opgenomen op deze website, behelzen variërende risiconiveaus. Voorts kan er geen enkele garantie worden gegeven omtrent de gepastheid en geschiktheid van een belegging voor de beleggingsportefeuille van een klant of een mogelijke klant, noch omtrent de vraag of een Financieel Instrument rendabel zal zijn voor de beleggingsportefeuille van een klant of mogelijke klant.

Gelet op de economische risico’s en de marktrisico’s kan er geen enkele garantie worden gegeven dat Financiële Instrumenten hun beleggingsdoelstellingen zullen behalen. Rendementen kunnen – onder andere – worden beïnvloed door beleggingsstrategieën of beleggingsdoelstellingen van Financiële Instrumenten, en door materiële economische en marktomstandigheden, waaronder rentetarieven, marktvoorwaarden en algemene marktomstandigheden. De verschillende op de Financiële Instrumenten toegepaste strategieën kunnen mogelijk een aanzienlijke impact hebben op de resultaten zoals deze op deze website zijn weergegeven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen in Financiële Instrumenten kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

In de gegevens met betrekking tot de resultaten van de Financiële Instrumenten, indien en voor zover weergegeven op deze website, is geen rekening gehouden met de provisies en kosten die aan de uitgifte of terugkoop van de Financiële Instrumenten zijn verbonden, noch met belastingen.

* BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam ** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. De individuele entiteiten voor vermogensbeheer binnen BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, indien hierin genoemd, worden enkel ter informatie vermeld en zijn niet noodzakelijk actief in uw rechtsgebied. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale erkende beleggingspartner.