De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

Actief Aandelhouderschap

 

Corporate governance biedt een kader voor het deugdelijke beheer van bedrijven en voor een goede vertegenwoordiging van de belangen van aandeelhouders.

Wij geloven dat alle bedrijven waarin wij beleggen hoge normen op het gebied van corporate governance moeten hanteren.

Deze omvatten:

  • Handelen in het belang op de lange termijn van aandeelhouders.
  • Bescherming van de rechten van aandeelhouders.
  • Een onafhankelijke en efficiënte bestuursstructuur garanderen.
  • Vergoedingssystemen in lijn met de langetermijnbelangen van de aandeelhouders.
  • Een accurate, adequate en tijdige openbaarmaking van informatie.
  • Goede prestaties op het gebied van milieu en maatschappij.

De promotie van goed ondernemerschap en het stemmen op algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn beide belangrijke elementen in de dialoog met ondernemingen waar wij in naam van ons clientèle in beleggen, en maken een wezenlijk deel uit van ons beleggingsproces.

Wij stellen alles in het werk om een consequente* uitoefening van stemrechten verbonden met aandelen in Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten (ICBE’s) en afgescheiden rekeningen, als de uitoefening van stemrechten door derden aan ons is toevertrouwd, te garanderen.

Stemrechten worden uitgeoefend in overeenstemming met ons Stembeleid waarin de overkoepelende principes en operationele richtlijnen zijn vastgelegd: het zet uiteen wat wij verwachten van openbare ondernemingen en hoe wij onze verantwoordelijkheden als houder van stemrechten ten uitvoer leggen. Het beleid licht onze belangrijkste bestuurs- en stemprincipes toe, beschrijft het proces voor de uitoefening van stemrechten en legt richtlijnen vast met voor elk gedeelte de beste praktijken en de problemen die tot een nee-stem of een onthouding kunnen leiden.

Voorts publiceren wij een jaarlijks rapport over de uitoefening van stemrechten met een overzicht van onze activiteiten op dit gebied. Het geeft een overzicht van de omvang van de stemactiviteiten, het aantal algemene vergaderingen en de beslissingen waarover is gestemd evenals een uitsplitsing ervan.

 

*Behoudens technische en juridische restricties