De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - AC Fixed Income 1440x300
  • Home
  • Kwartaalbericht vastrentende waarden: is dit het hoogst haalbare?

Kwartaalbericht vastrentende waarden: is dit het hoogst haalbare?

Investment Insight

BNP Paribas Asset Management
 

Kwartaalbericht vastrentende waarden: is dit het hoogst haalbare?

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

Dit artikel is een samenvatting van onze meest recente Engelstalige Fixed Income Quarterly Outlook. Klik hier om de volledige tekst van het artikel te lezen.

Het economisch herstel is in veel ontwikkelde landen stevig geworteld en is ook in veel opkomende landen op gang gekomen. De belangrijkste centrale banken bouwen de steunmaatregelen die ze na de crisis hebben genomen, inmiddels af – of naderen het punt om hiermee te beginnen – en de volatiliteit op de financiële markten neemt toe. Een goede combinatie voor een hogere renteopslag op langerlopende G7-staatsobligaties, aldus de meest recente Fixed Income Quarterly Outlook.

We bevinden ons op dit moment in de latere fasen van de wereldwijde conjunctuurcyclus. Dit rechtvaardigt de verwachting dat beleggers meer oog krijgen voor het risico dat de groeivooruitzichten niet worden gehaald. Een decennium van economische groei en inflatiegerichte steunmaatregelen van centrale banken begint zijn glans te verliezen. De wereldwijde groeiverschillen, verhoogde politieke onzekerheid en normalisering van de balansen door centrale banken (dit laatste is bovendien nog onontgonnen terrein) beginnen sterker hun stempel te drukken op de economie.

Risico, en in het verlengde daarvan de vergoeding die beleggers verlangen voor risicovollere posities, gaat waarschijnlijk een belangrijkere rol spelen op de markten voor spreadproducten. De omzet- en winstgroei van bedrijven in de VS en de EU lijkt vanaf de tweede helft van 2018 te zijn vertraagd, mede door basiseffecten. Bovendien hebben buitenlandse beleggers hun vizier verlegd van de Amerikaanse vastrentende markten naar andere obligatiemarkten. We gaan ons daarom de komende tijd voorbereiden voor het tweede halfjaar. Hieraan zullen we invulling geven door middel van de rotatie naar defensievere en minder rentegevoelige beleggingsklassen.

Spreadproducten

Onder spreadproducten (credits) geven we de voorkeur aan sectoren en ondernemingen van hoge kwaliteit. Nu de korte rentes en de prijzen van spreadproducten duidelijk in beweging zijn, bieden producten met variabele rente en korte duration naar onze mening interessante mogelijkheden. Hierbij denken we onder meer aan investment-grade bedrijfsobligaties, door obligatiepools gedekte effecten (Collateralised Loan Obligations – CLO’s) en door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities – ABS). Uiteraard moeten beleggers er alert op zijn dat de marktliquiditeit van de producten die ze kiezen, voldoende is. De volatiliteit blijft immers naar verwachting hoog.

Staatsobligaties

We zien nog steeds kansen in bepaalde staatsobligaties van perifere eurolanden. Wel moet goed op het politieke risico worden gelet. Dit geldt met name voor Italië. In Amerikaanse geïndexeerde staatsobligaties (Treasury Inflation-Protected Securities – TIPS) ligt volgens ons nog waarde besloten, want de markten hebben het inflatierisico nog niet volledig ingeprijsd. Wat Amerikaanse Treasuries betreft, vormt een verder vervlakkende rentecurve op de korte termijn de weg van de minste weerstand. Naarmate de conjunctuurcyclus vordert, zullen we de mogelijkheid overwegen om in te zetten op een versteilende curve.

Schuldpapier uit de opkomende markten

Voor deze beleggingsklasse zijn we er nog steeds van overtuigd dat schuldpapier in lokale valuta een goed rendement kan genereren, hoofdzakelijk gesteund door de appreciatie van opkomende valuta’s. Voor schuldpapier in harde valuta voorzien we geen herhaling van het uitstekende rendement over 2017, gegeven de inmiddels relatief krappe spreads ten opzichte van Amerikaanse Treasuries en de onzekerheid rond het Amerikaanse beleid.

De onzekerheid als gevolg van de spanningen tussen de VS en Rusland en de crisis in Syrië en de aanhoudende zorg of het handelsconflict over invoerheffingen escaleert zullen deze beleggingsklasse waarschijnlijk blijven beïnvloeden, maar we verwachten niet dat hierdoor het bredere plaatje wordt verstoord: de robuuste economische groei, in combinatie met de geleidelijke afbouw van de onevenwichtigheden in de begrotingen en betalingsbalansen blijft vermoedelijk steun bieden aan de valuta’s van de opkomende landen.

Omdat sommige centrale banken van opkomende landen nog een verruimende monetaire koers varen terwijl andere de teugels al aanhalen, is ‘buy the index’ volgens ons nu niet de aangewezen weg. We raden beleggers aan om laagrentende obligatiemarkten met een nog altijd sterke correlatie met Amerikaanse Treasuries te mijden en zien goede mogelijkheden in landen waar de reële rente hoog is en het monetaire beleid de komende tijd waarschijnlijk wordt versoepeld.

Economische en beleidsanalyse

Door allerlei factoren is de marktvolatiliteit toegenomen. De stevige inflatie in de VS heeft de verwachting gewekt dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) haar belangrijkste beleidsrente (de fed funds rate) in versneld tempo gaat verhogen en dat de lange rentes ook omhooggaan. De zorgen rond de ‘America First’ handelsagenda van de regering-Trump, de mogelijk strengere regelgeving voor de Amerikaanse technologiesector en de niet langer synchrone wereldwijde economische groei hebben de onrust in de markt vergroot en de vraag naar een hogere vergoeding voor risicovolle beleggingen aangewakkerd.

Graph1

De macro-economische cijfers en het verwachte monetaire beleid zijn redenen voor voorzichtigheid. We denken dat de Fed steeds meer voor de uitdaging komt te staan om de periode van economische expansie te rekken en tegelijkertijd een forse toename van de inflatie en de vorming van overtollige liquiditeit op de financiële markten te beteugelen. Er zijn tekenen dat de Fed op de korte termijn de inflatie laat oplopen tot boven de 2%, terwijl ze het restrictieve beleid voortzet tegen een achtergrond van ondernemingen en huishoudens die gevoelig zijn voor stijgende rentes en schokken.

Graph2

Als gevolg hiervan zijn de waarderingen mogelijk kwetsbaar en kunnen de risicopremies oplopen. Een forse toename van de uitgifte van Amerikaanse Treasuries lijkt in het verschiet te liggen. Dit is nodig om de belastingverlagingen, de overheidsuitgaven en de balansverkorting door de Fed te financieren. De emissieactiviteit zal volgens ons zodanig worden gedoseerd dat de leenkosten onder controle blijven. Op termijn zal het toegenomen aanbod van Treasuries, in combinatie met de beëindiging van de aankoopprogramma’s door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ), echter vermoedelijk ruimte bieden voor een hogere renteopslag op langerlopende G7-staatsobligaties.

Graph3

In de eurozone zijn volgens ons de risico’s van een versnelling van de economische activiteit afgenomen. Uit recente inflatiecijfers leiden we af dat de sterkere euro de prijzen van basisgoederen begint te drukken. In China ondersteunen de versnelde schuldafbouw en de initiatieven voor structurele hervormingen ons basisscenario van een tragere groei in 2018. Omdat China een van de belangrijkste aanjagers van de wereldwijde groei is geweest, kan een vertragende Chinese economie ernstige gevolgen hebben voor de groei elders in de wereld. Exportgerichte economieën in het bijzonder zullen hierdoor worden geraakt. Dit is iets dat we nauwgezet moeten volgen.

Graph4

 

Over hetzelfde onderwerp: